Advokátní kancelář

Mgr. Miroslava Humpolíková

„Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.“

Ulpianus, římský právník

  • Priority

Maximální ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta a individuální přístup.

  • Odbornost

26 let právní praxe a orientace ve všech oborech práva.

  • Spolupráce

S exekutory, notáři, soudními znalci.

Mgr. Miroslava Humpolíková

Advokátka

Působím v advokacii od roku 2002, před tím jsem pracovala jako právnička ČSOB a.s. a vyšetřovatelka Policie ČR. Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mám praktické zkušenosti z mnoha právních případů a sporů. Má advokátní kancelář poskytuje právní služby klientům v různých oborech práva se zaměřením na oblast práva obchodního a občanského. Kladu důraz na individuální přístup ke klientovi a poskytování kompletní právní pomoci.

Specializace

Obchodní právo

• zakládání obchodních korporací • poradenství a příprava obchodních smluv (smlouvy o dílo, o postoupení pohledávek, kupní smlouvy..) • poradenství při zajištění závazků • změny ve vlastnické struktuře obchodních korporací • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku • ochrana před nekalou soutěží

Občanské právo

• smlouvy o převodu nemovitostí včetně advokátní úschovy kupní ceny a zajištění kompletního právního servisu s převodem nemovitostí souvisejících • převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu • smlouvy o zřízení věcného břemene • darovací smlouvy • nájemní smlouvy • smlouvy o výstavbě

Rodinné právo

• poradenství ve věcech nezletilých dětí • výživné • návrhy na rozvod • dohody o vypořádání společného jmění manželů • zastupování v těchto věcech před soudy

Právo duševního vlastnictví

• licence • softwarové právo • autorské právo • ochranné známky

Procesní právo

• zastupování v řízení před katastrálním úřadem • zastupování v řízení před obchodním rejstříkem • zastupování před soudy všech stupňů

Advokátní úschovy

• zajištění úschov finančních prostředků, listin i cenných papírů

Ceník právních služeb

Ceny stanovíme po dohodě s klientem; bude záležet zejména na odborné a časové náročnosti poskytovaných právních služeb a hodnotě projednávané věci. 

Cena právních služeb bývá nejčastěji sjednávána jako hodinová, která činí 1.700 Kč vč. DPH za hodinu práce advokáta. Pokud to umožní povaha věci, předem klientovi sdělujeme odhad časové náročnosti. Cena právních služeb je také sjednávána jako pevná částka za kompletní vyřízení celé právní záležitosti; ta bývá různá a její výše opět závisí na náročnosti poskytované právní služby. V případě, že cena právních služeb sjednána nebude, je klientovi účtována cena provedených úkonů dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění. 

Vedle ceny právních služeb je třeba počítat s úhradou hotových výdajů (soudní, správní, notářské a další poplatky a účelně vynaložené náklady), které s poskytovanou právní službou souvisejí a na které klienty předem upozorňujeme. Předpokládanou výši ceny za konkrétní právní službu klientům sdělíme, jakmile nám poskytnou podrobnější informace k právní službě, kterou požaduje. 

Advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty.

Právní služby online

Klientům nabízím také právní služby on-line. Postačí, když klient pošle emailem na adresu [email protected] stručný popis právní záležitosti a ozvu se mu co nejdříve. 

Pokud bude možné právní službu poskytnout formou elektronické komunikace, bude klient požádán o zaslání příslušných listin nebo podrobnějšího popisu právní věci, poté mu bude sdělena cena právní služby. V případě odsouhlasení této ceny klientem a její úhrady bude právní služba poskytnuta. Pokud nebude možné poskytnout právní službu elektronickou formou, bude klientovi navrhnut nejbližší možný termín osobní schůzky.

Kontakt

Advokatti | Mgr. Miroslava Humpolíková

Janáčkova 333, 666 01 Tišnov, Česká republika

Zobrazit na mapě

Kontaktní informace

Mobil: +420 728 500 907

Email: [email protected]

Telefon: +420 549 418 338

DS: wjehf4q

Advokatti

Mimosoudní řešení sporů - informace pro spotřebitele

Advokátka Mgr. Miroslava Humpolíková tímto, v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje klienty, že Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 160 00 Praha, byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Rychlý kontakt

Mobil: +420 728 500 907

Email: [email protected]

Copyright © 2018 Advokatti